NÁŠ TÝM

Motto:
„Pouze aktivní a optimističtí lidé byli vždy nositeli pokroku lidstva…“
A. Adler

Mgr. Miroslava Paličková – koordinátorka školy

Zakladatelka Křišťálu a hlavní koordinátorka pedagogické koncepce školy. Absolvovala Střední pedagogickou školu v Litomyšli – obor pedagogika volného času, poté obor psychologie a výtvarná výchova v magisterském studijním programu Učitelství pro střední školy na pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, které jí poskytlo teoretický základ pro další studium Arteterapie. Je členkou České arteterapeutické asociace a terapeutkou. Zkušenosti má ze soukromé jazykové školky One World Kindergarden v Plzni a působila několik let mj. jako poradenský pracovník/školní speciální pedagog na základních školách v Jaroměři. V Křišťálu řídí tvorbu vzdělávací koncepce, komunikuje s partnerskými školami a snaží se spolupodílet na provázení žáků procesem výuky.

„Přála bych si vytvořit přirozený prostor pro vzdělávání dětí, který by umožnil zachovat jim přirozenou dětskou zvídavost, radost z objevování, zodpovědnost, dopřál jim důvěru a kultivaci osobnosti v rámci obecných lidských kvalit a sounáležitosti.“

Další vzdělávání, které výrazněji formovalo mou práci

 • Institut vzdělávání v arteterapii a artefiletice / Česká arteterapeutická asociace – Arteterapie – akreditace MŠMT
 • Mansio – Edukativní rodičovská terapie – adleriánský přístup – akreditace MŠMT
 • Dalet – Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii – akreditace MPSV
 • PhDr. Nora Gavendová – Integrativní korekční program pro děti s ADHD – akreditace MŠMT
 • Život bez závislostí – Vedení třídnických hodin – klima a kázeň – akreditace MŠMT
 • Mansio – Spolu a jinak – adleriánský přístup ve školním poradenství – akreditace MŠMT
 • NÚV – Lektor pro oblast formativního hodnocení
 • Aisis – Mentor se zaměřením na konstruktivistické metody výuky – akreditace MŠMT
 • Univerzita Palackého v Olomouci – Speciální pedagog – rozšiřující studium odborné způsobilosti
 • CŽV
 • Dalet – Solution focus – komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení – akreditace ČPS a MPSV (probíhá)

Záliby:
Hudba, zpěv, rekreační sporty, umění, rodina, příroda, zdravý životní styl … to by bylo na dlouho 🙂

Mgr. Jaroslava Sedláčková – třídní učitelka skupiny 2017/2018

Učitelka prvního stupně, rozšiřující kurzy pro učitele (asistent speciálního pedagoga, asistent logopeda), semináře Začínáme číst genetickou metodou, Základy Hejného metody, Kooperativní a projektové vyučování, kurz Respektovat a být respektován.

Vystudovala jsem gymnázium a učitelství pro 1. stupeň na pedagogické fakultě. Učila jsem 13 let na málotřídní vesnické škole, poslední roky jsem strávila na městské devítiletce. Kromě své práce se zajímám o zdravý životní styl a osobní rozvoj. V rámci celoživotního vzdělávání jsem na farmaceutické fakultě absolvovala specializační program Léčivé rostliny a masérský kurz v akreditovaném školicím středisku. Mám ráda cestování a přírodu, ráda a hodně čtu.

Motto:
„Myslím, že domov je skutečná základna pro objevování světa, kterou nazýváme učení nebo vzdělávání. Domov je tou nejlepší základnou nehledě na to, jak dobré mohou školy být. Existuje mnoho společností bez škol, ale žádná bez domovů.“ John Holt

Motto:
Loukoť, dřevo ohnuté v kolo a v té poloze zatvrdlé, snáze se zlomí, než zase narovná…“ 
J.A.K.

Mgr. Pavel Palička – ředitel školy

Deset let pracuje jako pedagog na různých typech škol od MŠ po VŠ. Je absolventem magisterského studia na fakultě Tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a bakalářského studia na pedagogické fakultě Západočeské Univerzity v Plzni. Nyní završuje doktorské studium na UK v oboru Kinantropologie, kde se zabývá výzkumem v oblasti didaktických technologií. V Křišťálu má na starosti především ekonomickou oblast, vedle toho se snaží podporovat soudržnost a sehranost celého týmu a spoluvytvářet pedagogickou koncepci školy. Vzhledem ke své oborové specializaci je garantem pro tělovýchovné aktivity.

„Na základě zkušeností z praxe vidím v současném českém školství jisté mezery, a to především ve smyslu těžkopádnosti v přizpůsobování se potřebám současné generace dětí. Troufám si tvrdit, že pro mnohé z nich je klasické pojetí školy často nudou a někdy i utrpením. Ve své praxi pozoruji, že u mnohých učitelů často převládá autoritativní styl výuky, který postrádá respektující přístup k žákovi.  Obvyklou součástí tohoto stylu výuky je  známkování, které ve svém důsledku „rozděluje“ kolektiv na úspěšné a neúspěšné žáky, kdy neúspěšní často rezignují a mnozí „úspěšní“ sklouzávají k různým formám „korupčního jednání“,  jen za cenu získání lepší známky, která pro ně v podstatě nemá hlubší zpětnou vazbu. Jednoznačně tedy podporuji formativní metody hodnocení (slovní hodnocení, sebehodnocení) a výukové styly s řízeným nebo se samostatným objevováním, které se s Týmem Křišťálu budeme snažit v maximální možné míře podporovat. Vytvořit školní vzdělávací program, který umožňí žákům zažívat radost ze samostatného objevování a nalézání svého potenciálu může díky českému školském systému každá základní škola – k tomuto kroku stačí mít pouze dobrou vůli a zájem měnit věci k lepšímu. Mým přáním je, aby všichni členové Křišťálového týmu „opravdově hořeli“, jak stojí v citátu v úvodu našich webových stránek – „ten, kdo chce zapalovat louče, musí také sám hořet…“

Záliby:
Ve volném čase se věnuji trenérské činnosti v oblasti bojových umění s dětmi od předškolního po starší školní věk.

Motto:
„Když dobře vychováme své děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou.“
Vlado Müller

Bc. Kateřina Rejchrtová – asistentka pedagoga

Vystudovala jsem historicko-literární studia na pardubické univerzitě a účastním se kurzů Respektovat a být respektován. Do odpoledního klubu Křišťálu budu přicházet s literárními dílnami. Časem, kdy společně s dětmi objevíme a zažijeme různé podoby příběhů i nepříběhů, které byly kdysi i nedávno zaznamenány. Můžeme společně číst a můžeme si předčítat. Zkusíme pochopit, co nám mohou knihy předat. Cílem těchto setkávání by mělo být vytvoření kladného vztahu ke knihám a literatuře obecně. Moc bych si přála, aby usednutí s knihou bylo pro děti úplně obyčejně normální.

Druhou oblastí, kterou dětem ráda představím, je tanec. Tančím zhruba od té doby, co chodím. Považuji tanec za zcela přirozenou součást života. Ráda nabídnu možnost ozkoušet si, co naše tělo dokáže, i když není trénované. Ukážu, kolik zábavy a zajímavých poznatků nám může pohyb poskytnout. A třeba někdo objeví své nepoznané talenty a některý ze stylů si vybere pro svou další cestu.

Motto: „Když mi bylo pět, maminka mi řekla, že klíčem k životu je štěstí. Když jsem přišel do školy, zeptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že nerozumím zadání. Já jim řekl, že oni nerozumí životu.“                                                                         John Lennon

Tereza Jirsáková – vychovatelka školní družiny a asistentka pedagoga

Vystudovala jsem Předškolní a mimoškolní pedagogiku v Hradci Králové a jsem absolventkou kurzu Respektovat a být respektován. S dětmi jsem každý den v průběhu vyučování jako asistentka pedagoga a odpoledne v družině jako vychovatelka. Přála bych si, aby naše křišťálové děti tvořily pohodovou partu, která se navzájem inspiruje, respektuje a kde se jeden na druhého může spolehnout.