NÁŠ TÝM

Motto:
„Pouze aktivní a optimističtí lidé byli vždy nositeli pokroku lidstva…“
A. Adler

Mgr. Miroslava Paličková – koordinátor pedagogické koncepce školy

Zakladatelka Křišťálu a hlavní koordinátorka pedagogické koncepce školy. Absolvovala Střední pedagogickou školu v Litomyšli – obor pedagogika volného času, poté obor psychologie a výtvarná výchova v magisterském studijním programu Učitelství pro střední školy na pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, které jí poskytlo teoretický základ pro další studium Arteterapie. Je členkou České arteterapeutické asociace a terapeutkou. Zkušenosti má ze soukromé jazykové školky One World Kindergarden v Plzni a působila několik let mj. jako poradenský pracovník/školní speciální pedagog na základních školách v Jaroměři. V Křišťálu řídí tvorbu vzdělávací koncepce, komunikuje s partnerskými školami a snaží se spolupodílet na provázení žáků procesem výuky.

„Přála bych si vytvořit přirozený prostor pro vzdělávání dětí, který by umožnil zachovat jim přirozenou dětskou zvídavost, radost z objevování, zodpovědnost, dopřál jim důvěru a kultivaci osobnosti v rámci obecných lidských kvalit a sounáležitosti.“

Další vzdělávání, které výrazněji formovalo mou práci

 • Institut vzdělávání v arteterapii a artefiletice / Česká arteterapeutická asociace – Arteterapie – akreditace MŠMT
 • Mansio – Edukativní rodičovská terapie – adleriánský přístup – akreditace MŠMT
 • Dalet – Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii – akreditace MPSV
 • PhDr. Nora Gavendová – Integrativní korekční program pro děti s ADHD – akreditace MŠMT
 • Život bez závislostí – Vedení třídnických hodin – klima a kázeň – akreditace MŠMT
 • Mansio – Spolu a jinak – adleriánský přístup ve školním poradenství – akreditace MŠMT
 • NÚV – Lektor pro oblast formativního hodnocení
 • Aisis – Mentor se zaměřením na konstruktivistické metody výuky – akreditace MŠMT
 • Univerzita Palackého v Olomouci – Speciální pedagog – rozšiřující studium odborné způsobilosti
 • CŽV
 • Dalet – Solution focus – komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení – akreditace ČPS a MPSV (probíhá)

Záliby:
Hudba, zpěv, rekreační sporty, umění, rodina, příroda, zdravý životní styl … to by bylo na dlouho 🙂

Motto:
Loukoť, dřevo ohnuté v kolo a v té poloze zatvrdlé, snáze se zlomí, než zase narovná…“ 
J.A.K.

Mgr. Pavel Palička, Ph.D. – ředitel školy

Jsem absolventem bakalářského studia pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a následného magisterského studia na fakultě Tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.  Studium jsem završil doktorským titulem v oblasti Kinantropologie na katedře pedagogiky FTVS UK . Pedagogické praxi se věnuji přes deset let, kdy jsem pracoval na různých typech škol od MŠ až po VŠ. V Křišťálu jsem průvodcem dětí v mladší i starší skupině, kde je mou doménou integrovaný předmět Badatelna, Informatika a Tělesná výchova.

Současně s výukou je mou hlavní rolí řízení školy a zajišťování její celkové stability, snažím se podporovat soudržnost a sehranost celého týmu při vytváření pedagogické koncepce. Mým přáním je, aby všichni členové Křišťálového týmu „opravdově hořeli“, jak stojí v citátu v úvodu našich webových stránek – „ten, kdo chce zapalovat louče, musí také sám hořet…“

Záliby:
Ve volném čase se věnuji lektorské činnosti v oblasti rozvoje pohybové všestrannosti dětí od předškolního po starší školní věk a zabývám se trenérskou činností v oblasti bojových umění. Zajímají mne informační a komunikační technologie a možnosti jejich zapojení při výuce.

Motto: „Není žádný rozdíl mezi žitím a učením. Je nemožné, zavádějící a škodlivé přemýšlet o nich odděleně.“ – John Holt

Eliška Fáberová – učitelka I. stupně

Vystudovala jsem obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a nyní dálkově studuji obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Karlově univerzitě v Praze. V Křišťálu působím jako třídní učitelka v mladší skupině. Ve spolupráci se svými kolegy usiluji o to, aby děti dělaly, co je baví, co je pro ně přirozené, a poznaly, kde jsou jejich silné a slabé stránky a jak s nimi mohou naložit. Přeji si, aby děti neděsilo slovo „učení“ a věděly, že ho mají pouze ve svých rukou. Nic z toho by ale nešlo nikdy uskutečnit, kdyby ve škole nevládl respekt dětí a učitelů k sobě i navzájem.

 

Motto: „Když mi bylo pět, maminka mi řekla, že klíčem k životu je štěstí. Když jsem přišel do školy, zeptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že nerozumím zadání. Já jim řekl, že oni nerozumí životu.“                                                                         John Lennon

Tereza Jirsáková – učitelka I. stupně,  vedoucí školní družiny 

Vystudovala jsem Předškolní a mimoškolní pedagogiku v Hradci Králové a jsem absolventkou kurzu Respektovat a být respektován. V současné době studuji Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy – obor učitelství pro první stupeň. S dětmi jsem každý den v průběhu vyučování jako učitelka a odpoledne v družině jako vychovatelka. Přála bych si, aby naše křišťálové děti tvořily pohodovou partu, která se navzájem inspiruje, respektuje a kde se jeden na druhého může spolehnout.

 

Motto: Náhoda nepomůže tomu, kdo si nepomůže sám.

 

Lenka Kvapilová  asistent pedagoga

Svým působením na ZŠ Křišťál , která sídlí v budově gymnázia J. Žáka v Jaroměři , jsem se vrátla zpět na místo činu 😊. Po vystudování zdejšího gymnázia jsem absolvovala nástavbové studium na Střední pedagogické škole v Litomyšli  obor – vychovatelství a následně i obor – učitelství pro mateřské školy. Po ukončení studia jsem nastoupila jako vychovatelka ŠD na základní škole, kde jsem působila více jak 20 let. Po této době jsem chtěla dát větší prostor i svému osobnostnímu růstu a účastnila se kurzů na rozvoj oblíbených činností v oboru výtvarném, hudebním, ale i jazykovém.  Tyto rozšiřující znalosti jsem pak využila i v soukromé oblasti, kde jsem necelých šest let působila v oboru mimoškolní výchova a vzdělávání.  Poté jsem přijala nabídku  na pozici asistenta pedagoga na ZŠ Křišťál. Práce na škole tohoto typu je úžasnou zkušeností v kolektivu profesně a lidsky skvělých pedagogů.

Oblíbené otázky našich dětí 😊. „ Jakou máš ráda barvu?“ Modrou.  „ Jaké je tvé nejoblíbenější zvíře?“  Kočka, želva, kůň.   „Jaké jsou tvé další záliby?“ Příroda, rekreačně sporty, dobrá hudba, různorodé pracovní a výtvarné činnosti…..

Motto: „Pro život, ne pro školu se učíme.“

Petra Beranová, DiS. – asistent pedagoga

Na základní škole Křišťál pracuji jako asistent pedagoga v 1. trojročí. Tuto práci jsem si vybrala, protože mám pozitivní vztah k dětem a baví mě s nimi pracovat. Vystudovala jsem vyšší odbornou školu se zaměřením na veřejnou správu a cestovní ruch, kde jsem nadále pracovala. Po mateřské dovolené jsem věděla, že se už nechci vrátit do původní práce a chtěla jsem začít pracovat s dětmi. Absolvovala jsem proto kurs asistenta pedagoga a nastoupila do Křišťálu. Jsem asistentkou u našich mladších dětí při výuce a odpoledne v družině. Na naší škole se mi líbí, že je malá, rodinná a to nám umožńuje mít s dětmi bližší vztah a lépe je poznat.

Motto: “Love starts when we push aside our ego and make room for someone else.” Rudolph Steiner

Bc. Fanny Vandemaele – English teacher

Teacher of English and French languages, native French speaker from Brussels, Belgium. I have the basics in Flemish, Spanish and Czech. I have be trained in Plastic Arts, in Textile Design Bc.(worked as a Textile Designer for a company in France) ; and trained for the TEFL certification for Teaching English as a Foreign Language in Prague. Aside of that, I am a professional massage therapist ( Belgian Sensitive Massage certification ), and I massage women, children, babies and pregnant women at pre and post delivery stages. As a small child (3years old), I attended a rhythmic school in Brussels( Dalcroze) for music theory, dance, piano and rhythmic until the age of 16. Currently training for the Bach Flower Remedies in Brightwell, England. 
 
 
Interests: I love my two and half year old boy, jewellery making, swimming, nature discovery including gardening and travelling, and learning new languages.

Motto: „Věřím, že fantazie je silnější než vědění. Že mýty mají větší moc než historie. Že sny jsou mocnější než skutečnost. Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností. Že smích je jediným lékem na zármutek. A věřím, že láska je silnější než smrt.“


Robert Fulghum

Mgr. Tereza Divišová – učitelka českého jazyka

Dobrý den, ahoj, jsem Terka, protože fandím alternativnímu školství, ráda bych češtině v Křišťálu vdechla nový náboj, zužitkovala zkušenosti, které jsem získala díky působení na mé domovské škole Na rovině v Chrudimi, a ukázala dětem i sympatickému křišťálovému týmu, jak zajímavý náš mateřský jazyk je. Věřím, že společně zažijeme spoustu zajímavých chvil.

Dosažené vzdělání
2011
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta: Učitelství 3. stupně –
aprobace Český jazyk a literatura / Základy společenských věd
2016
Škola ekonomiky a cestovního ruchu, Jihlava: Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika – učitelka
mateřské školy

Další vzdělávání:
– Kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet (Kritické myšlení, o.s.)
– Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou (Aktivity každodenního života, Rozvíjení
smyslů, Kosmická výchova, Geografie, botanika, zoologie)
– Kurzy Respektovat a být respektován (Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání)
– Čeština pro průzkumníky (Montessori ČR)
– Rozšířující kurz Montessori češtiny (H. Menšíková, ZŠ Gajdošova)
– Moderní pedagogika postavená na základních principech Montessori programu (Claus Dieter Kaul
– Erudio Montessori)
– Diplomový Montessori kurz pro věkové skupiny 3 – 16 let (Erudio Montessori) -> aktuálně
probíhá

Záliby: Čtení, tvoření všeho druhu, naši tři psi, pobyt v přírodě a v neposlední řadě „učení“, při němž s čistým svědomím mohu přiznat, že něco nevím.

 

 

Motto:

Nejvíc ze všeho si vážím svobody. Mít právo volby a umět nést její následky.

 

Jan Ševčík – finanční a provozní manažer

Můj profesní život byl doposud spojen z větší části se soukromými aktivitami ve stavebnictví a v mezinárodním obchodě. Posledních pět let se intenzivně věnuji školství a práci s dětmi, která mi přináší tu největší radost. Měl jsem možnost poznat skutečnou tvář a fungování několika základních a mateřských škol, ale největší zkušenosti jsem čerpal především za svého působení ve vedení základní školy s ,,alternativní” koncepcí. Svým dílem bych rád pomohl zajistit naší škole stabilní ekonomické a provozní zázemí. Své zkušenosti budu uplatňovat zejména při získávání finančních prostředků z dotačních a jiných zdrojů. V blízké budoucnosti bych rád pro školu zajistil vlastní budovu, která by umožnila její další rozvoj.

Záliby:  Život, se vším, co přináší.

Motto:

Život se může odehrávat pouze v přítomném okamžiku.

Hana Ševčíková – koordinátorka back office a individuálního vzdělávání

Ve škole uplatňuji své zkušenosti ze soukromého i státního sektoru (převážně z oblasti vedení kanceláří, vedení školní agendy a grafiky). Také čerpám inspiraci z domácího vzdělávání svých dětí a snažím se ji předávat dál 🙂

Záliby:  Ráda dělám vše, co naplňuje můj život a vede mě dál.

e-mailové kontakty na všechny zaměstnance Křišťálu jsou ve tvaru prijmeni@zskristal.cz