PODPORA A SPOLUPRÁCE

 

Fond dárců ZŠ Křišťál

V praxi se setkáváme se situací, kdy má rodina zájem o náš způsob vzdělávání, ale školné je pro ni limitujícím faktorem. Rozhodli jsme se vytvořit příspěvkový fond, jehož cílem je pomoci snížit rodičům náklady na školné a učinit naši školu dostupnou každému, kdo má o ni zájem. Škola se rovněž snaží dětem nabídnout kvalitní podnětné prostředí, které napomáhá jejich rozvoji, proto sháníme také finanční prostředky na jeho vybavení. Fond je tedy rozdělen na podporu školného a na podporu činosti:

Podpora školného

Sběrné období se uzavírá vždy ke dni 4.4. daného školního roku. Peníze, které se k tomuto datu vyberou se v následujícím školním roce rozdělí mezi všechny žáky, kteří jsou ke dni zápisu (letos 4.4.) ve škole zapsáni. Příspevky ve fondu se pak rozdělí následovně:

85% veškerých finančních darů připadne na snížení školného.

15% darů připadne na výuku v terénu (vstupné na exkurze, cestovné, ubytování na vzdělávacích akcích, apod.)

Příklad: Ve fondu příspěvků na školné se ve školním roce 2018/19 ke dni zápisu nahromadí např. 100 tis. Kč. Ke dni zápisu bude ve škole zapsáno 10 dětí. Částka 85 tis. Kč se ve školním roce 2019/20 rozdělí rovnoměrně mezi těchto 10 dětí – sleva na školném tak činí 8500 Kč  tis./školní rok/žák. Zbývajících 15 tis Kč bude čerpáno na výstavy, exkurze, apod.

Přispět můžete libovolnou částkou bankovním převodem, kdy do zprávy pro příjemce uvedete „dar – školné„.

Podpora činnosti

Pokud je ve Vašich možnostech naši školu podpořit finančním příspěvkem mimo fond školného nebo věnovat hmotný dar, velmi tím pomůžete naší činnosti. Hodí se nám např. kancelářské potřeby (neustále) – papíry, čtvrtky, tiskové náplně, šanony na portfolia, krabice na třídění, materiálů a dětských prací, výtvarný materiál, laminovací fólie a výtvarný materiál. apod..

Hmotné dary přijímáme rádi osobně, ale je možné využít i poštovní služby.

Můžete přispět samozřejmě i bankovním převodem, kdy do zprávy pro příjemce uvedete: „dar- činnost„.

 

Bankovní spojení pro fond dárců Křišťálu je: 2501282244/2010  (Fio banka)

Nezapomeňte prosím uvés správnou zprávu pro příjemce (dar-školné/dar-činnost)

 

Na základě přijetého daru Vám vystavíme potvrzení, které můžete uplatnit v daňovém přiznání. 

Jak nejlépe využít potvrzení o daru:

Fyzické osoby
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě. 

Právnické osoby
(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově za období leden-prosinec odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně.

 

Dary, které organizace ZŠ Křišťál získá, budou využity v plné výši.
Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

 

Touto cestou děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na chodu Křišťálu podílí, všem kteří přispěli finančními i hmotnými dary, či jakýmkoli způsobem spolupracují. Velmi si toho vážíme.