Individuální vzdělávání

Obecné informace k Individuálnímu vzdělávání (Domškola)

ZŠ Křišťál nabízí možnost vzdělávání dle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 9. 2016 pro děti na 1. a 2. stupni ZŠ, případně dle § 38 v režimu zahraničního vzdělávání. 

Jde o možnost vzdělávat se individuálním způsobem doma, v komunitní škole či jiným způsobem s přezkoušením dvakrát za školní rok u nás ve škole. 

  • žáci jsou vzděláváni v souladu s platným standardem základního vzdělávání (tj.v souladu s RVP ZV, resp. se ŠVP školy)
  • dvakrát za rok jsou výsledky vzdělávání hodnoceny ve škole během přezkoušeni. V naší škole probíhá přezkoušení kombinovanou formou: portfoliové přezkoušení + práce na pomůckách, práce s pracovními listy, rozhovor 1 na 1 a prezentace projektů, výtvarných děl či jiných “uměleckých výstupů” – ve skupině (na 1. i 2. stupni ZŠ)
  • výsledek hodnocení je žákům vydáván ve formě slovního hodnocení. Slovní hodnocení navrhují rodiče a to je následně upraveno koordinátorem IV.
  • rodiče, kteří vzdělávají své dítě, musí mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou (při vzdělávání dětí na 1. stupni), pro vzdělávání dětí na 2. stupni je potřeba vzdělání vysokoškolského
  • další možností je doložení dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání tzv. garanta pro vzdělávání žáka (například průvodce z komunitní školy apod.)
  • před podáním žádosti o individuální vzdělávání je potřeba navštívit poradenské zařízení (PPP), které vystaví potřebné vyjádření k IV
  • mezi školou a zákonnými zástupci dítěte je uzavřena smlouva o vzdělávání dítěte na IV (případně varianta § 38 o zahraničním vzdělávání)
  • aktuální volná místa k doptání u Koordinátora IV

Více o individuálním vzdělávání naleznete zde.

 

Co byste měli vědět, ještě předtím, než si domluvíte osobní schůzku ohledně DV v ZŠ Křišťál:

 

PLÁNY UČIVA
Stejně jako děti v denní docházce, i děti v domácím vzdělávání mají k dispozici plány učiva, které jsou kompatibilní s Rámcovým vzdělávacím programem. V plánech si vyznačují (vybarvují) svůj pokrok a mohou se podle nich snadno orientovat. V našem školním vzdělávacím programu máme vytvořeny roční plány, které je možné individualizovat „na tělo“ případným konkrétním specifikům žáka. Domácí školáci mají dále k dispozici stručný popis a myšlenkovou mapu k hlavnímu ročnímu tématu předmětu Náš svět, který jinak v denní docházce realizujeme formou projektových dílen a vědí tak, jakým směrem ideálně zaměřit i své domácí projekty.

MATERIÁLY

Žákům jsou poskytnuty některé učební materiály formou sdíleného disku, odkud si mohou stahovat dle vlastní potřeby, popř. mají možnost požádat o on-line konzultaci/podporu v konkrétní oblasti.

 

HODNOCENÍ
Probíhá dvakrát ročně (v pololetí a na konci roku) formou slovního hodnocení. Rodič navrhne obsah tohoto hodnocení (inspirace zde) PŘEZKOUŠENÍ může probíhat různými způsoby:
1) Setkání mimo výuku, kdy si dítě přinese portfolio a vypráví, co a jak se naučilo, od učitele dostává doplňující otázky, případně si zkusí práci na některých našich didaktických pomůckách (viz fotogalerie níže) – učitel se věnuje jen jemu a jeho rodičům, poskytuje zpětnou vazbu a případně koriguje obsah navrženého slovního hodnocení. Ve výjimečných případech (jedná-li se o dítě s vysokým stupněm opatření a dítě z důvodu svého handicapu není schopné absolvovat přezkoušení u nás ve škole) nabízíme přezkoušení v domácím prostředí.

2) V případě zapsané skupinky, která se učí spolu např. v nějaké komunitní škole, je možné domluvit víkendové setkání domácích školáků, kam se dostaví rodiče s dětmi popř.svým průvodcem a kde v průběhu dopoledne proběhne práce na pomůckách, odpoledne prohlížení portfolií. Večer může proběhnout táborák s noclehem ve stanech na školní zahradě, sdílení zkušeností nebo jiná forma slavnosti.

3) V případě větší skupiny dětí ve vzdálenější lokalitě je možná i návštěva učitele a společné setkání u někoho v domácnosti či komunitní škole.

Při přezkoušení vždy přikládáme větší váhu reálným dovednostem.

ŽÁDOST
K přijetí dítěte do domácího vzdělávání je potřeba kromě zápisu či přestupu do naší školy vyplnit a podat žádost o individuální vzdělávání. Na aktuální počet volných míst se předem informujte.

ŠKOLNÉ
Částka, kterou platí domácí školáci činí 4000 Kč/školní rok.

KOORDINACE IV, KONTAKT: Tereza Porcalová, porcalova@zskristal.cz