Kritéria k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky a výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu do 1.třídy pro školní rok 2021/2022

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Křišťál, Lužická 423, 551 01, Jaroměř, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Křišťál Lužická 423, 551 01, Jaroměř a rozhoduje o něm Krajský úřad Královehradeckého kraje.

Kritéria k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky.

Ředitel Základní školy Křišťál, Jaroměř,  Lužická 423, stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1.ročníků základní školy k plnění povinnosti školní docházky, pokud počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí kapacitu počtu žáků v prvních třídách základní školy.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zápis je určen pro děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Možnost přijetí ke školní docházce mají i děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021, pokud k žádosti o přijetí současně doloží doporučení školského poradenského zařízení. Děti, které dosáhnou věku 6 let v době od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022, mohou být přijaty ke vzdělávání pouze za předpokladu, že k žádosti o přijetí doloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Při zápisu se předkládá vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání  a zápisní list (v příloze)  zároveň se kontroluje občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Kopie těchto dokumentů přiložte k žádosti, posléze Vám budou navráceny či skartovány (škola je nebude dále archivovat).

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitel školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V případě zájmu o odklad je třeba obě doporučení přiložit k ostatní povinné dokumentaci, neboť žádost o odklad je třeba ze zákona administrativně vyřídit v termínu do 30. 4. 2021.

Maximální počet žáků přijímaných do první třídy základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. §165 odst.1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2021/2022 bude přijato maximálně 8 žáků do denní docházky (na základě § 36).

V případě převisu zájmu rozhodujeme zejména dle těchto kritérií, která vycházejí z doporučení ombucmanky (jsou přijímány přednostně děti splňující dané kritérium):

1. posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů – přijímání sourozenců 

  • přednostně jsou přijímány děti, které mají na škole studujícího sourozence –  v rámci posilování sourozeneckých vazeb (1bod)
  • v případě volné kapacity jsou přijímány další děti, které přijdou k zápisu a splňují uvedená kritéria (nejprve děti, které mají dva body a poté ty co mají jeden bod) v případě, že více zájemců než volných míst přistupuje se k losování (viz. níže)

2. Sdílení alternativního pedagogického přístupu –  podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na rodinný vzdělávací systém (zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup – otevřenost ke spolupráci se školou ze strany rodičů (1 bod)

Stanovení pořadí

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve jsou vybrány děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, nejednoznačnosti splnění kritérií, či převisu poptávky nad rámec kritérií, bude pořadí zbývajících míst stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi ze stejné kategorie. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol.

Přestup

Přestup Vašich dětí do Křišťálu je možný kdykoli po splnění zákonných podmínek a absolvování týdne „na zkoušku“. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Dokážeme kvalitně integrovat děti s rozmanitými specifiky, ale vždy s ohledem na stávající kolektiv, proto nemůžeme zajistit automatické přijetí všech uchazečů a je nutné komunikovat Vaše požadavky včas.

Základní škola Křišťál

Lužická 432 (budova Gymnázia Jaroslava Žáka) Jaroměř 551 01

Zeptejte se nás

info@zskristal.cz
774 906 376 (Miroslava Paličková)

Najdete nás na Facebooku