Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Kritéria k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky pro školní rok 2023/2024 a informace k zápisu

Ředitel Základní školy Křišťál, Jaroměř,  Lužická 423, stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1.ročníků základní školy k plnění povinnosti školní docházky, pokud počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí kapacitu počtu žáků v prvních třídách základní školy.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zápis je určen pro děti narozené v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Možnost přijetí ke školní docházce mají i děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023, pokud k žádosti o přijetí současně doloží doporučení školského poradenského zařízení. Děti, které dosáhnou věku 6 let v době od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024, mohou být přijaty ke vzdělávání pouze za předpokladu, že k žádosti o přijetí doloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zápis probíhá 4. 4. 2023 od 8:00 – 12:00 prezenční formou na základě povinné účasti uchazečů o vzdělávání, kteří stráví modelové dopoledne v situacích připomínajících běžný vyučovací den, tak jak měli možnost již dříve zažít na návštěvních dnech – tzv. předškoly. Na základě své aktivity v tomto dopoledni budou účastníci ohodnoceni bodovou škálou podle kriterií níže.

Při zápisu se předkládá vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání  a zápisní list, zároveň se kontroluje občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Tyto dokumenty budou zkontrolovány na místě v den zápisu.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitel školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V případě zájmu o odklad je třeba obě doporučení přiložit k ostatní povinné dokumentaci, neboť žádost o odklad je třeba ze zákona administrativně vyřídit v termínu do 30. 4. 2022. Samotným odkladem PŠD nevzniká nárok na přijetí v následujícím školním roce a zápis je třeba absolvovat znovu, dle aktuálních kritérií. Z tohoto důvodu je vhodnější administrovat odklad raději ve spádové škole.

Maximální počet žáků přijímaných do prvního ročníku základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. §165 odst.1 písm. a) školského zákona v platném znění. 

Pro školní rok 2023/2024 bude přijato maximálně 6 žáků do denní docházky (na základě § 36).

V případě převisu zájmu bude rozhodnuto dle kritérií, která vycházejí z vyhlášky č. 435/2022 Sb. a Stanoviska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke kritériím přijímání k základnímu vzdělávání na základní školy, které jsou zřízeny soukromým nebo církevním zřizovatelem čj. MSMT-2842/2023-1

  1. Splnění předpokladů ke studiu podle ŠVP školy Křišťál (20 – 34 bodů)
  2. Posilování sourozeneckých vazeb  (5 bodů)

Stanovení pořadí

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií a počtem získaných bodů. Nejprve jsou vybrány děti splňující kritérium č. 1. V případě, že počet uchazečů splňujících kritérium č. 1 přesáhne kapacitu přijímaných žáků, přistupujeme ke kritériu č. 2. V případě, že počet uchazečů splňujících daná kritéria shodným počtem bodů přesáhne kapacitu přijímaných žáků nebo nejednoznačnosti splnění kritérií, bude pořadí míst stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi se stejným počtem bodů. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol.

Další informace (termíny schůzek pro rodiče a děti, dny otevřených dveří) naleznete v sekci „Dny otevřených dveří“.

Přestup

Přestup Vašich dětí do Křišťálu je možný kdykoli po splnění zákonných podmínek a absolvování týdne „na zkoušku“. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Dokážeme kvalitně integrovat děti s rozmanitými specifiky, ale vždy s ohledem na stávající kolektiv, proto nemůžeme zajistit automatické přijetí všech uchazečů a je nutné komunikovat Vaše požadavky včas.

Základní škola Křišťál

Lužická 432 (budova Gymnázia Jaroslava Žáka) Jaroměř 551 01

Zeptejte se nás

info@zskristal.cz

Najdete nás na Facebooku