Informace k zápisu pro školní rok 2019/2020

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí žáků k základnímu vzdělávání do Základní školy Křišťál.

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Křišťál, Lužická 423, 551 01, Jaroměř, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Děti z níže uvedeného seznamu, kteří se přijímají k základnímu vzdělávání do Základní školy Křišťál, mají v kolonce Přijat/a

 1.   1/2019                Přijat/a                               
 2.   2/2019                Přijat/a               
 3.   3/2019                Přijat/a               
 4.   4/2019                Přijat/a                                               
 5.   5/2019                Přijat/a                                               
 6.   6/2019                Přijat/a
 7.   7/2019                Přijat/a      

Pro školní rok 2019/2020 přijímáme omezený počet žáků do 1.-5.třídy. Jednou z podmínek zůstává absolvování zkušebního týdne, proto neváhejte a rezervujte si příležitost k návštěvě Křišťálu v reálném provozu již nyní. Rádi Vám osvětlíme principy fungování školy a zpřístupníme výuku. 

Předpoklady pro přijětí nových žáků:

 • Rodiče přijímaného dítěte mají ujasněné požadavky na vzdělávání, jsou obeznámeni s koncepcí školy a koncepce školy jim vyhovuje.
 • Rodiče dítěte již navštívili výuku, informovali se o průběhu vzdělávání a vyjasnili si všechny pro ně podstatné otázky s vedením školy.
 • Dítě se na několik dní zúčastnilo vyučování a zapojilo se do výuky (možné i s účastí rodiče)
 • Do každého ročníku přijímáme maximálně 6 dětí (výuka probíhá ve věkově smíšené skupině 14-16 dětí).
 • V každém ročníku integrujeme maximálně jedno dítě se specifickými vzdělávacími potřebami nebo jedno dítě zdravotně postižené (aktuálně je kapacita pro děti k integraci naplněna).

Snažíme vytvářet vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá přirozenému sociálnímu prostředí. Kapacita jednotlivých ročníků je v souladu s dlouhodobou strategií školy.

 

V případě převisu zájmu rozhodujeme zejména dle těchto kritérií, která vycházejí z doporučení ombucmanky (jsou přijímány přednostně děti splňující dané kritérium):

 

        1.posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů – přijímání sourozenců 

 • přednostně jsou přijímány děti, které mají na škole studujícího sourozence –  v rámci posilování sourozeneckých vazeb
 • v případě volné kapacity jsou přijímány další děti, které přijdou k zápisu a splňují níže uvedená kritéria (nejprve děti, které mají dva body a poté ty co mají jeden bod) v případě, že více zájemců než volných míst přistupuje se k losování (viz. Níže)
 1. podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na rodinný vzdělávací systém – soulad se vzdělávacím systémem rodiny a školy
 • rodič se aktivně vzdělává v oblasti alternativních a inovativních pedagogických směrů (doložitelné certifikáty, zahraniční výjezdy, …), rozumí pedagogické terminologii užívané v koncepci školy, popř. dlouhodobě spolupracuje s podobným zařízením (doložitelný objem hodin přímé činnosti)(za splnění všech oblastí 1 bod)
 1. zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup – otevřenost ke spolupráci se školou ze strany rodičů
 • dítě absolvovalo několik dní ve vyučování
 • rodina se účastnila vzdělávacích akcí a akcí pro děti pořádaných školou před zápisem a rodiče absolvovali rozhovor s vedením školy (za splnění tohoto kritéria 1 bod)

V případě převisu poptávky a nejednoznačnosti splnění kritérií bude rozhodovat los – losování proběhne za přítomnosti školské rady.

Přestup

Přestup Vašich dětí do Křišťálu je možný kdykoli po splnění zákonných podmínek a absolvování týdne „na zkoušku“. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Dokážeme kvalitně integrovat děti s rozmanitými specifiky, ale vždy s ohledem na stávající kolektiv, proto nemůžeme zajistit automatické přijetí všech uchazečů a je nutné komunikovat Vaše požadavky včas.

Základní škola Křišťál

Lužická 432 (budova Gymnázia Jaroslava Žáka) Jaroměř 551 01

Zeptejte se nás

info@zskristal.cz
774 906 376 (Miroslava Paličková)

Najdete nás na Facebooku