Informace k zápisu pro školní rok 2018/2019

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Křišťál, Lužická 423, Jaroměř, uchazečů s těmito registračními čísly:

Registrační číslo:                     Rozhodnutí:

 • přijat/a
 • přijat/a
 • přijat/a

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 12.4.2018 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno na webových stránkách školy www.zskristal.cz. Tímto dnem se začíná počítat lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje a to podáním učiněným u ředitele školy, který toto rozhodnutí vydal.

V Jaroměři 12.4.2018

Mgr. Pavel Palička –  ředitel školy

 

Pro školní rok 2018/2019 přijímáme omezený počet žáků do 1.-5.třídy. Jednou z podmínek zůstává absolvování zkušebního týdne, proto neváhejte a rezervujte si příležitost k návštěvě Křišťálu v reálném provozu již nyní. Rádi Vám osvětlíme principy fungování školy a zpřístupníme výuku. 

Zápis do prvního ročníku proběhne 4.4.2018 od 14 do 17 hodin.  Do prvního ročníku budeme přijímat 6 dětí, přestup do ostatních ročníků je možný dle aktuální naplněnosti daného ročníku (informujte se konkrétně na Váš případ).

Zápis proběhne v učebně Křišťálu (učebna se nachází ve 4. patře budovy Gymnázia Jaroslava Žáka v Jaroměři)

Předpoklady pro přijětí nových žáků:

 • Rodiče přijímaného dítěte mají ujasněné požadavky na vzdělávání, jsou obeznámeni s koncepcí školy a koncepce školy jim vyhovuje.
 • Rodiče dítěte již navštívili výuku, informovali se o průběhu vzdělávání a vyjasnili si všechny pro ně podstatné otázky s vedením školy.
 • Dítě se na několik dní zúčastnilo vyučování a zapojilo se do výuky (možné i s účastí rodiče)
 • Do každého ročníku přijímáme maximálně 6 dětí (výuka probíhá ve věkově smíšené skupině 14-16 dětí).
 • V každém ročníku integrujeme maximálně jedno dítě se specifickými vzdělávacími potřebami nebo jedno dítě zdravotně postižené (aktuálně je kapacita pro děti k integraci naplněna).

Snažíme vytvářet vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá přirozenému sociálnímu prostředí. Kapacita jednotlivých ročníků je v souladu s dlouhodobou strategií školy.

 

V případě převisu zájmu rozhodujeme zejména dle těchto kritérií, která vycházejí z doporučení ombucmanky (jsou přijímány přednostně děti splňující dané kritérium):

        1.posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů – přijímání sourozenců 

 • přednostně jsou přijímány děti, které mají na škole studujícího sourozence –  v rámci posilování sourozeneckých vazeb
 • v případě volné kapacity jsou přijímány další děti, které přijdou k zápisu a splňují níže uvedená kritéria (nejprve děti, které mají dva body a poté ty co mají jeden bod) v případě, že více zájemců než volných míst přistupuje se k losování (viz. Níže)
 1. podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na rodinný vzdělávací systém – soulad se vzdělávacím systémem rodiny a školy
 • rodič se aktivně vzdělává v oblasti alternativních a inovativních pedagogických směrů (doložitelné certifikáty, zahraniční výjezdy, …), rozumí pedagogické terminologii užívané v koncepci školy, popř. dlouhodobě spolupracuje s podobným zařízením (doložitelný objem hodin přímé činnosti)(za splnění všech oblastí 1 bod)
 1. zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup – otevřenost ke spolupráci se školou ze strany rodičů
 • dítě absolvovalo několik dní ve vyučování
 • rodina se účastnila vzdělávacích akcí a akcí pro děti pořádaných školou před zápisem a rodiče absolvovali rozhovor s vedením školy (za splnění tohoto kritéria 1 bod)

V případě převisu poptávky a nejednoznačnosti splnění kritérií bude rozhodovat los – losování proběhne za přítomnosti školské rady.

Přestup

Přestup Vašich dětí do Křišťálu je možný kdykoli po splnění zákonných podmínek a absolvování týdne „na zkoušku“. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Dokážeme kvalitně integrovat děti s rozmanitými specifiky, ale vždy s ohledem na stávající kolektiv, proto nemůžeme zajistit automatické přijetí všech uchazečů a je nutné komunikovat Vaše požadavky včas.

Základní škola Křišťál

Lužická 432 (budova Gymnázia Jaroslava Žáka) Jaroměř 551 01

Zeptejte se nás

info@zskristal.cz
774 906 376 (Miroslava Paličková)

Najdete nás na Facebooku