O škole

Škola Křišťál využívá malotřídní systém, podobně jako vesnické školy. Považujeme za výhodné vzdělávat věkově smíšené skupiny, které se mohou vzájemně přirozeně obohacovat. Výuka probíhá v blocích a učíme se podle individuálních vzdělávacích plánů. Naším cílem je pomoci každému žáku dosáhnout svého osobního maxima, nikoli mu znemožnit další rozvoj. Žáky neznámkujeme, využíváme slovní hodnocení formativního typu, vedeme k sebehodnocení.

Proces vyučování stavíme na principu svobodného vzdělávání s využitím některých pomůcek známých z Montessori školství, prvků Začít spolu, Integrativní tématické výuky a především Jenského plánu. Oproti výchově k průměrnosti respektujeme i podporujeme výjimečnost a vytváříme podmínky k rozpoznání vlastních talentů. Učíme děti empatii, spolupráci, komunikaci a dbáme o rozvoj vyjadřovacích schopností. Pohyb je pro nás způsobem zábavy, ale i prostředkem k dalšímu poznání okolního světa a je samozřejmou součástí vzdělávání. Učíme se převážně zážitkem a dbáme o podnětné prostředí, které často hledáme mimo třídu, v přírodě i ve městě. Často navštěvujeme odborníky o různých oblastí nebo je zveme na návštěvu k nám – bádáme v otevřeném reálném prostoru. Využíváme moudrosti a zkušeností našich předků, respektujeme tradice a rituály společnosti k pochopení lidské osobnosti a hlavně sama sebe.

Výuka probíhá s mezioborovými přesahy. Příklad: přírodovědu se můžeme učit současně s matematikou v parku počítáním stromů, rozpoznáváním jejich druhů, vytvářením podmnožin, s přirozeným pohybem a vnímáním estetických kvalit prostředí.

Škola byla úspěšně akreditována a zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018. V současné době je škola plně organizovaná a poskytuje vzdělávání od 1. – 9. třídy.

Ve školním roce 2022/23 jsou otevřeny tři smíšené třídy (1.- 3. ročník; 4. – 5. ročník; a 7. – 8. ročník). Ve třídě je standardně vyučující a asistent pedagoga. Po vyučování je též možno využít služeb školní družiny.

ŠKOLNÉ

Ve škole je stanoven nejnižší možné „školné“, pokrývající část provozu školy. Pro další financování se snažíme využívat možností grantů a dotací i oslovovat potenciální sponzory. Školné pro aktuální školní rok (2023/2024) činí 3500 Kč měsíčně.  Nadále poskytujeme slevu na sourozence ve výši 50% ze školného.

Základní škola Křišťál

Lužická 432 (budova Gymnázia Jaroslava Žáka) Jaroměř 551 01

Zeptejte se nás

info@zskristal.cz

Najdete nás na Facebooku