O škole

Škola Křišťál využívá malotřídní systém, podobně jako vesnické školy. Považujeme za výhodné vzdělávat věkově smíšené skupiny, které se mohou vzájemně přirozeně obohacovat. Výuka probíhá v blocích a učíme se podle individuálních vzdělávacích plánů. Naším cílem je pomoci každému žáku dosáhnout svého osobního maxima, nikoli mu znemožnit další rozvoj. Žáky neznámkujeme, využíváme slovní hodnocení formativního typu, vedeme k sebehodnocení. (Mirka Paličková je též certifikovanou lektorkou pro oblast formativního hodnocení a tímto tématem se dlouhodobě zabývá).

Proces vyučování stavíme na principu svobodného vzdělávání s využitím některých pomůcek známých z Montessori školství, prvků Začít spolu, Integrativní tématické výuky a především Jenského plánu. Oproti výchově k průměrnosti respektujeme i podporujeme výjimečnost a vytváříme podmínky k rozpoznání vlastních talentů. Učíme děti empatii, spolupráci, komunikaci a dbáme o rozvoj vyjadřovacích schopností. Pohyb je pro nás způsobem zábavy, ale i prostředkem k dalšímu poznání okolního světa a je samozřejmou součástí vzdělávání. Učíme se převážně zážitkem a dbáme o podnětné prostředí, které často hledáme mimo třídu, v přírodě i ve městě. Často navštěvujeme odborníky o různých oblastí nebo je zveme na návštěvu k nám – bádáme v otevřeném reálném prostoru. Využíváme moudrosti a zkušeností našich předků, respektujeme tradice a rituály společnosti k pochopení lidské osobnosti a hlavně sama sebe.

Výuka probíhá s mezioborovými přesahy. Příklad: přírodovědu se můžeme učit současně s matematikou v parku počítáním stromů, rozpoznáváním jejich druhů, vytvářením podmnožin, s přirozeným pohybem a vnímáním estetických kvalit prostředí.

Škola byla úspěšně akreditována a zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení v aktuálním školním roce 2017/2018 již fungujeme jako soukromá základní škola. Odpadá tím nutnost přezkušování externí organizací a vše od přijetí po vysvědčení je již v režii jedné organizace. Cílem je vybudovat kompletní základní školu s rozsahem 1. – 9. třída.

Ve školním roce 2018/2019 je otevřena jedna smíšená třída (1.- 4. ročník). Kapacita třídy je 16 žáků. Ve třídě je standartně vyučující a asistent pedagoga. Po vyučování je též možno využít služeb školní družiny.

ŠKOLNÉ

Ve škole je stanoven nejnižší možné „školné“, pokrývající z části její základní provoz. Pro další financování se snažíme využívat možností grantů a dotací i oslovovat potenciální sponzory. Školné pro aktuální školní rok činí 2980Kč měsíčně. Poskytujeme slevu na sourozence ve výši 25% ze školného. Vedle slev na sourozence připravujeme fond dárců, jehož výtěžek bude sloužit pro snížení školného – více v sekci „podpora a spolupráce“

Základní škola Křišťál

Lužická 432 (budova Gymnázia Jaroslava Žáka) Jaroměř 551 01

Zeptejte se nás

info@zskristal.cz
774 906 376 (Miroslava Paličková)

Najdete nás na Facebooku